Magnesium Defence Spray Deodorant

Beskrivning
Magnesium Defence 48H Deodorant, hypoallergen formula. utan alkohol*.

*etanol.

ANVÄNDNING: Skaka ordentligt innan användning. Spraya ca 15 cm från armhålorna. Vid tilltäppning, skölj munstycket med varmt vatten.
FARA - EXTREMT BRANDFARLIG AEROSOL.
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Förvaras oåtkomligt för barn.
Undvik att spraya mot ögonen och mot irriterad hud, och undvik inandning. Använd endast som föreskrivet. Sörj för god ventilation.
Ingredienser
Användning
Magnesium Defence
Spray Deodorant
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type":"ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "/", "name": "Startsida" } } , { "@type":"ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.se/men-expert", "name": "Men Expert" } } , { "@type":"ListItem", "position": 3, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.se/men-expert/kroppsvard-for-maen", "name": "Kroppsvård Herr" } } , { "@type":"ListItem", "position": 4, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.se/kroppsvard-for-maen/magnesium-defence", "name": "Magnesium Defence - Kroppsvård" } } , { "@type":"ListItem", "position": 5, "item": { "@id": "https://www.lorealparis.se/magnesium-defence/spray-deodorant", "name": "Spray Deodorant" } } ] }