Stäng
RESPEKT FÖR MILJÖN

RESPEKT FÖR MILJÖN

Att arbeta å skönhetens vägnar innebär också att bevara vår vackra planet. Redan år 1995 inrättade L'Oréal ett ekotoxikologiskt laboratorium som används för att mäta och modellera de potentiella effekter våra produkter kan ha på ekosystemet (vatten, jord, luft) och den biologiska mångfalden. 1999 implementerade L'Oréal principerna om grön kemi i sin framställning av ingredienser, och sedan 2006 har urvalet av råvaror kontinuerligt övervakats för miljöindikatorer. Innovationsprocesserna överensstämmer med riktlinjerna för ekodesign som minskar produktens inverkan på miljön under hela livscykeln. Dessa riktlinjer delas med leverantörer och partners.

Som en del av L’Oréals hållbarhetsprogram lanserades 2013 ”Sharing Beauty With All”, som fastställer ett antal konkreta åtaganden inför 2020. Hållbarhetsprogrammet innefattar alla effekter och involverar hela värdekedjan – från produktdesign till distribution inklusive produktionsprocess och inköp av råvaror.  

Dessa åtaganden är indelade i fyra tydliga riktlinjer: hållbar innovation, hållbar produktion, hållbar livsstil och tillväxtfördelning med de anställda, leverantörer samt samfund som L'Oréal samverkar med. Varje år mäter L'Oréal sina framsteg kvantitativt och gör dessa resultat offentliga för alla. Genom att upprätthålla sitt engagemang för ständig förbättring, bedriver L'Oréal kontinuerligt dialog med sina intressenter och kan därigenom sprida det arbete vi gör för att förbättra vår miljöprofil och gemensamt utveckla initiativ. 

Detta hållbarhetsprogram, kombinerat med ett starkt etiskt engagemang, en politik för att öka mångfalden och inkluderande filantropiska aktiviteter (genomfört genom Foundation L'Oréal och sina varumärken), gör det möjligt för L'Oréal att bidra till 14 av de 17 globala målen för hållbar utveckling som fastställdes av FN 2015. 

2018 I FEM NYCKELTAL 

• -77% 
L'Oréal har minskat koldioxidutsläppen vid sina fabriker och distributionscentraler med 77% i absoluta tal jämfört med 2005, samtidigt som produktionen ökade med 38% under samma period.

• 79%
79% av produkterna som lanserades under 2018 har en förbättrad social eller miljömässig profil. När en produkt tillverkas eller förbättras beaktas nu dess bidrag till hållbarhet utöver dess effekt och lönsamhet. 

• 63,584
Antalet personer från underprivilegierade samhällen som har tillgång till arbete genom ett av L'Oréals program. Vårt mål för 2020: att nå 100.000 människor. 

• 88%
Andelen av koncernens varumärken som har utfört en bedömning av sina miljömässiga och sociala konsekvenser.

• 3
År 2018 fick L'Oréal ett trippel "A" i CDP-rankningen, vilket är det högsta möjliga värdet för klimatskydd, hållbar vattenhantering samt förebyggande av avskogning. Koncernen är det enda företaget som har fått ett trippel "A" -resultat tre år i rad.

RAPPORTERING: POSITIVA FÖRÄNDRINGAR BASERAT PÅ EN STARK ETISK KOMPASS

För ökad transparens kommunicerar och publicerar L’Oréal varje år data om sin strategi för socialt ansvar och miljöansvar, utmaningar och prestationer i tre rapporter: Registration Document, L'Oréals årsredovisning för FN:s Global Compact (FN:s Global Compact) samt Sharing Beauty With All Progress Report. 

Under 2018 fick L'Oréals CSR-arbete och hållbarhetsrapportering via robusta, tillförlitliga indikatorer (verifierade av lagstadgade revisorer), erkännande av flera tunga globala organisationer inom detta område.

• 2018 gjorde L'Oréal för tredje året i rad ett ""A"" -resultat på alla tre rankningarna från CDP för arbetet med klimatskydd, hållbar vattenhantering och avskogning. L'Oréal är det enda företaget i världen som har erkänts för att uppnå bästa resultat tre år i rad. CDP är en oberoende, internationell organisation som utvärderar företagens miljömässiga resultat 

• I september 2018 var L'Oréal listat på båda indexen i Ethibel Sustainability Index: Excellence Europe and Excellence Global.

• Ethisphere Institute, världsledande organisation för att definiera och stärka etiska affärsmetoder, rankade L'Oréal för nionde gången som ett av världens mest etiska företag.

• L'Oréal stöder FNs Global Compact  och anslöt sig 2015 till LEAD-programmet som samlar de företag som åtar sig mest för hållbarhet.

• För sjunde året i rad gav ISS-Oekom L'Oréal utvärderingsinstitutets status Prime, som erkänner de bäst presterande företagen.

• I december 2018 inkluderade bedömningsorganet Vigeo Eiris återigen L'Oréal på flera Euronext Vigeo Eiris-index. Koncernen rankas som nr 1 inom alla sektorer.

• Covalence ESG Ratings etiska index rankade L'Oréal som nr 1 globalt. Denna ranking omfattar världens 581 största börsnoterade företag och tar hänsyn till frågor som miljö, socialt ansvar, ledning och mänskliga rättigheter. 

 

Alla artiklar

#message

Mer information / Läs mer